Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Modix GmbH

Belgisch bijkantoor: Uitbreidingstraat 2/8-2600 Berchem-Tel.: +32 3 280 11 80-Fax: +32 3 280 11 89
Mail: info@modix.be - Web: http://www.modix.be - Ondernemingsnummer: BE 0836 424 466

(Hiernavernoemd „Modix“)

Dit document beschrijft de regels van de verbintenis tussen Modix en zijn klanten, die een dienst van Modix in gebruik nemen.

 1. Toepasselijke bepalingen.

Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op alle diensten van Modixonderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de klant een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Modix werden aanvaard. Dergelijke uitdrukkelijke afwijkende bedingen of de vernietiging of de niet toepasbaarheid van één van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden, laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Het feit dat Modix één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.

Door het plaatsen van een bestelling voor een product of dienst komt tussen Modix en de klant een Overeenkomst tot stand en aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

 2. De diensten.

De diensten van Modix omvatten de levering van de betreffende applicatie “Modix System” van Modix.  

(1) Vergunningen:

Modix houdt de software aan op zijn server voor actieve contracten. Modix behoudt alle rechten tijdens de looptijd van het contract over de software als unieke partner, tenzij anders overeengekomen. Modix voorziet voor de klant eengebruikerstoegang (met paswoordbeveiliging) voor het gebruik van de diensten.

(2) Support

Voor Overeenkomsten waarbij een supportdienst is inbegrepen kunnen supportvragen per e-mail, telefoon of fax gesteld worden van maandag tot vrijdag (binnen de kantooruren) behalve op feestdagen. Modix is niet verplicht om antwoord te geven op vragen die niets met het contract te maken hebben. Het opgeven van het klantennummer is verplicht voor elke aanvraag. Modix is niet verplicht support te leveren aan klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan (na ontvangst van 3 rappels) en hiervoor kan de klant geenschadevergoeding van Modix eisen. Een opvolging van supportaanvragen is door Modix niet verplicht.

(3) Training

Indien een training deel uitmaakt van de Overeenkomst zal deze door een trainer gegeven worden in de lokalen van de klant, in het Modix trainingscenter of op een andere locatie. De inhoud van de training is afhankelijk vanhet systeem en bevat alle informatie aangevraagd en beschreven in de Overeenkomst. Trainingen buiten de beschreven Overeenkomst/handleiding zijn mogelijk tegen betaling na een schriftelijkeaanvraag. Modix houdt zich het recht toe zelf een trainer aan te wijzen.

(4) Consulting – persoonlijke aanpassingen

Consulting of fotoservice kunnen door de klant tegen betaling schriftelijk aangevraagd worden. Een persoonlijke wijziging of aanpassing wordt enkel uitgevoerd na aanvaarding van Modix, na een schriftelijke aanvraag en tegen betaling.

(5) Derde partijen

Modix houdt zich het recht toe zelf de leveranciers te kiezen waarmee samengewerkt wordt. Deze derde partij factureert altijd aan Modix, die op zijn beurt de klant factureert. Uitzonderingen hierop worden schriftelijk meegedeeld.

(6) Beschikbaar stellen van gegevens

Vanaf een Overeenkomst tot stand gekomen is tussen de partijen:

  1. is de klant gerechtigd, zelfstandig de inhoud van de software in te vullen, in- en exportlinks aan of uit te schakelen en de frequentie in te stellen.
  2. wordt data overgedragen wanneer de portaalsite het toelaat.
  3. draagt Modix geen verantwoordelijkheid voor de overgenomen data en de kwaliteit hieromtrent.
  4. is het verboden om data over te dragen naar een 3de partij via een portaalsite zonder schriftelijk akkoord van Modix. Dit geldt in het bijzonder voor het doorsturen van data naar een verdere portaal.

 (7) Domeinnamen (internetadres), hosting en e-mail

Modix verkrijgt de domeinnamen van een nationaal erkende leverancier. Modix wordt aanzien als tussenpersoon tussen de erkende leverancier en de klant. Modix rekent de kosten voor het verkrijgen van de domeinnaam door aan de klant. Na betaling wordt de klant eigendom van de domeinnaam.

 

3. Rechten en plichten van Modix.

Alle toegezegde diensten en termijnen zijn onder voorbehoud van juistheid en rechtsgeldigheid.

De code van de website en van het systeem blijft ten allen tijde eigendom van Modix. Modix behoudt zich het recht om diensten en producten ten allen tijden aan te passen. Beelden of materiaal geleverd door Modix blijven steeds eigendom van Modix.

Modix is gemachtigd, de rechten en plichten tussen Modix en de klant overeengekomen, volledig of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Dit wordt aan de klant in tekstvorm minstens 4 weken voor de uitvoeringgemeld.

 4. Rechten en plichten van de klant.

De klant is verplicht aan Modix alle medewerking te verlenen binnen de daartoe voorziene termijn, zodat Modix zich aan de gestelde leveringstermijnen kan houden. Wanneer de klant slechts gedeeltelijk of laattijdig gegevens aan Modix oplevert, kan Modix geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van haar leveringstermijn. Voor laattijdige leveringen door de klant kan Modix een schadevergoeding eisen.

De klant is verplicht om bij oplevering door Modix alle data te controleren op fouten.  De klant is verplicht om binnen 7 (werk)dagen na de oplevering alle opmerkingen aan Modix over te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt het geleverde werk geacht integraal aanvaard te zijn.

De klant verplicht zich ertoe het door Modix toegewezen paswoord strikt geheim te houden en Modix onmiddellijk te informeren indien (mogelijk) misbruik werd gemaakt. Schade die Modix oploopt door het onzorgvuldig gebruik van het paswoord kan resulteren in een schadevordering aan de klant.

De klant verzekert dat de inhoud, door de software gepubliceerd, geen inbreuken bevat tegen de geldende wetten of geldende overeenkomsten. Modix is niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheid van derden omtrent de inhoud door de klant gepubliceerd.

Tijdens de looptijd van het contract dienen alle belangrijke wijzigingen of voorvallen onmiddellijk schriftelijk aan Modix te worden meegedeeld. Hieronder behoort ook het verlies van de domeinnaam.

Inbreuken van de klant op haar verplichtingen geven Modix het recht om de klant de toegang tot de software/diensten te weigeren.

Alle documenten en bestanden dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de klant. Alle rechten, in het bijzonder herdrukken, kopiëren of delen daaruit blijven voorbehouden voor Modix.

 

5. Aansprakelijkheid van Modix.

Modix kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voorzaken die als overmacht kunnen aanzien worden. Modix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken of uitblijven vandiensten van derde partijen.

Modix heeft geen invloed op de domeinvrijgave en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een schadevergoeding voor het niet bereikbaar zijn van de server kan niet van Modix geëist worden.

Modix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde weergave van gegevens en zal hierbij de markt vaninternetbrowsers volgen om een zo goed mogelijke weergave te verzekeren.

Modix kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken tegen de wetgeving op het auteursrecht en het gebruik van gegevens in de ruimste zinvan het woord.

In geen geval kan Modix aansprakelijk gesteld worden voor directe dan wel indirecte schade zoals, maar zonder enige beperking: winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie.

 

6. Duur. Aanvang en einde.

De Overeenkomst is steeds van bepaalde duur en vangt aan op de datum door de partijen bepaald. Bij gebreke hieraan zal de overeenkomst aanvangen op het ogenblik van de ondertekening door partijen. De duur wordt in de Overeenkomst vermeld.

Behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar.

Bij een vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst heeft Modix recht op een schadevergoeding ter waarde de resterende looptijd van het bestaande contract. Modixkan hierbij eventuele andere geleden schade verhalen op de klant.

Modix kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van faillissement, toelating tot WCO, ontbinding of vereffening van de klant,

Het recht van Modix om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat het recht van Modix onverlet om van de klant een schadevergoeding te vorderen.

Bij niet-betaling door de klant, kan Modix van rechtswege en na ingebrekestelling (er worden standaard 3 ingebrekestellingen verstuurd) zonder verdere verwittiging overgaan tot de schorsing van haar dienstverlening/verbreking van de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter.  Bij schorsing worden de producten en diensten geblokkeerd waarbij de klant geen e-mails meer zal ontvangen, de Modix log-in wordt geblokkeerd en de Modix producten niet meer beschikbaar zijn. Na betaling van de achterstallige facturen zullen de diensten terug geactiveerd worden. Tijdens de schorsing blijft de facturatie doorlopen. In geval Modix de overeenkomst verbreekt worden alle producten en diensten onmiddellijk stopgezet. De klant is ten gevolge van de verbreking aan Modix een schadevergoeding verschuldigd ter waarde van de resterende looptijd van het bestaande contract onverminderd het recht van Modixom eventuele bijkomende schade geleden n.a.v. de verbreking te verhalen op de klant.

7. Prijzen, betalingstermijnen.

Alle prijzen vermeld in de Overeenkomst zijn nettoprijzen, deze dienen verhoogd te worden met de BTW.

Alle extra diensten (waaronder maar niet beperkend: ontwikkelingen die niet opgenomen zijn in de initiële overeenkomst) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Elke factuur dient binnen de 30 dagen betaald te worden. Alle afwijkingen hieromtrent dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Indien Modix dient over te gaan tot invordering van haar vordering op de klant, zullen de openstaande bedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen tot hun volledige betaling, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag openstaand bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten.

8. Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens.

Modix waarborgt dat de persoonlijke gegevens van de klanten op een zo goed mogelijke manier worden beschermd. De medewerkers van Modix zijn onderhevig aan zwijgplicht omtrent deze data. Modix wil hierbij zijn klanten uitdrukkelijk informeren dat data in open netwerken zoals het internet niet altijd beschermd kunnen worden. Andere gebruikers van het internet zijn technisch capabel om bezoekersverkeer en andere data te controleren.

Modix zal zowel tijdens als na de duur van de samenwerking met de klant, de vertrouwelijke informatie die haar bekend gemaakt werd, niet openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, noch toe laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekend gemaakt werd.   Zelfs in deze laatste omstandigheden zal voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij van wie de informatie afkomstig is, nodig zijn waarbij waarborgen geboden moeten worden dat de vertrouwelijkheid en geheimhouding tegenover derden gevrijwaard blijft. De klant zal éénzelfde vertrouwelijkheid betreffende de vertrouwelijke informatie afkomstig van Modix hanteren.

Modix behoudt het recht bij gerechtelijke onderzoeken deze persoonlijke data aan de betreffende instantie vrij te geven. Modix behoudt zich het recht toe om op beurzen, conferenties en andere evenementen zoals ook in persmededelingen, voor studies, de website en het materiaal, de merken, namen, logo’s, handelsmerken en slogans van de klanten te gebruiken als referentiemateriaal.


9. Rechten van intellectuele eigendom.

De eigendomsrechten en intellectuele rechten van de programmatuur behoren toe aan Modix. De klant verbindt zich ertoe deze rechten niet te schaden en de nodige maatregelen te nemen om de eerbiediging van de rechten van Modix door de personen waarvoor hij instaat te garanderen. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de programmatuur en haar inhoud  niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de programmatuur en haar inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Modix.

De klant  zal de programmatuur enkel gebruiken in overeenstemming met de  nationale en internationale regelgeving en deontologische richtlijnen van de betrokken beroepssector waartoe hij behoort. De klant zal in het algemeen de principes van het telecommunicatiegeheim en de wetgeving inzake informaticacriminaliteit naleven. Er mogen door de klant geen wijzigingen aan de programmatuur worden aangebracht.

10. Verwerking van persoonsgegevens.

Partijen verklaren kennis te hebben van de wetgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (momenteel geregeld door de Wet van 8 december 1992). Zij zullen bij de uitvoering van de overeenkomst deze wetgeving in acht nemen en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer leggen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Zij zullen desgevallend een Verwerkersovereenkomst sluiten die als bijlage bij deze overeenkomst zal opgenomen worden.


11. Toepasselijk recht en geschillen.

Alle geschillen waartoe de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het bijkantoor van Modix  GmbH in België. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

De Overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

"